Genel Bilgi


Program İçeriği


1. Dönem
DersTUKAKTS

7IKY55300 - 1.YY.Seçmeli (3 Ders Alınacak)

90924
   7IKY55102 Yönetim ve Organizasyon
Bu ders Yönetimle ilgili temel kavramlar, Yönetimin Fonksiyonları (planlama, örgütleme, yürütme, koordine etme, denetleme) ve Yönetim Alanındaki Çağdaş Gelişmeleri kapsamaktadır.
   7IKY55103 İş Gören Temini, Seçimi ve Mülakat Teknikleri
İşgören Temin ve Seçimi, Mülakat Teknikleri içinde yer alan on dört haftalık ders konularından ibarettir.
   7IKY55104 Girişimcilik
Tümevarım ve tümdengelim metotlarına yönelik düşünme hakkındaki çağdaş teoriler ve yaklaşımlar, eleştirel değerlendirmenin yolları, yaratıcı düşünme süreci, yaratıcılık ve yenilikçilik arasındaki ilişkiler, yenilikçiliğin uygulaması ve yenilikçiliğin, girişimcilik için bir çekirdek yetenek olarak kullanılması, bu derste öğretilmektedir.
   7IKY55105 Kariyer Yönetimi
Bu ders içeriğinde, kariyer ve kariyer planlaması, kariyer geliştirme ve süreçleri, özgeçmiş, kapak yazısı, mülakat teknikleri (Etkileyici bir iş görüşmesi nasıl yapılır), yeni kariyer yaklaşımları, koçluk, mentorluk ve kariyer planlamada güncel sorunlara yer verilir.
   7IKY55106 Liderlik Teorileri
Liderlik ve liderlik analizleri dersinde, toplumun kültürel yapısı, kişilik ve benlik gelişimi, iletişim becerileri, liderlik biçimleri gibi konular işlenecektir.
   7IKY55107 Çağdaş Yönetim Teknikleri
Bu derste, Toplam Kalite Yönetimi başta olmak üzere, çağdaş yönetim tekniklerinden Öğrenen Organizasyonlar, Sanal Organizasyonlar, Balanced Scorecard, Benchmarking, Değişim Mühendisliği, 6 Sigma dersin içeriğini oluşturmaktadır
   7IKY55202 İnsan Kaynakları Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar
Güncel konular olarak; Küreselleşme, Bilgi Yönetimi, Stratejik Ortaklık, Öğrenen Organizasyonlar, Etik, Psikolojik Taciz, Örgüt Kültürü: Çalışanı Organizasyonda tutmak, personelin güçlendirilmesi, personel geliştirme, koçluk ve mentorluk, yetkinliklere göre İKY, lidelik, Kurum Kültürü ve Çalışanları Elde Tutma
   7IKY55204 Örgüt Geliştirme
Ders kapsamında değişimin tanımı ve önemi, içsel ve dışsal nedenleri, türleri, değişim süreci, değişim ve örgüt kültürü, örgütsel yapı, çatışma yönetimi, değişim engelleri, değişim liderliği gibi konular ele alınacaktır. Örgütlerde yaşanan değişim türleri arasındaki farklılığın belirlenmesi ve bunun başarıyla yönetilmesi, değişimi kolaylaştırıcı örgütsel yapı ve yönetsel yaklaşımların tartışılması temel konular olarak belirlenmiştir. Dersin işlenişinde, teknikler ve örnek olay çalışmalarından faydalanılacaktır.

7IKY55201 - Araştırma Yöntemleri

Bilim ve bilimle ilgili kavramlar başta olmak üzere bilimsel nitelikli bir araştırmanın dizaynı, uygulaması ve sonuçların değerlendirilmesi ana içeriği oluşturmaktadır. Bu ana içerik dahilinde ana kütlenin tanımlanması, örneklem seçimi ve örnekleme yöntemleri, veri toplama teknikleri ve bu verilerin sözel ve sayısal şekilde analiziyle yorumlanması ele alınmaktadır.

3038

7IKY55100 - İnsan Kaynakları Yönetimi

Bu ders insan kaynakları yönetimi ile ilgili temel bilgileri ve insan kaynakları yönetiminin çeşitli fonksiyonlarını içermektedir.

3038
Toplam1501540

2. Dönem
DersTUKAKTS

7IKY55400 - 2.YY.Seçmeli (3 Ders Alınacak)

90924
   7IKY55107 Çağdaş Yönetim Teknikleri
Bu derste, Toplam Kalite Yönetimi başta olmak üzere, çağdaş yönetim tekniklerinden Öğrenen Organizasyonlar, Sanal Organizasyonlar, Balanced Scorecard, Benchmarking, Değişim Mühendisliği, 6 Sigma dersin içeriğini oluşturmaktadır
   7IKY55202 İnsan Kaynakları Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar
Güncel konular olarak; Küreselleşme, Bilgi Yönetimi, Stratejik Ortaklık, Öğrenen Organizasyonlar, Etik, Psikolojik Taciz, Örgüt Kültürü: Çalışanı Organizasyonda tutmak, personelin güçlendirilmesi, personel geliştirme, koçluk ve mentorluk, yetkinliklere göre İKY, lidelik, Kurum Kültürü ve Çalışanları Elde Tutma
   7IKY55203 Performans ve Ücret Yönetimi
Bu ders içeriği 14 haftalık ders akışı içinde gösterilen konuları ihtiva eder.
   7IKY55204 Örgüt Geliştirme
Ders kapsamında değişimin tanımı ve önemi, içsel ve dışsal nedenleri, türleri, değişim süreci, değişim ve örgüt kültürü, örgütsel yapı, çatışma yönetimi, değişim engelleri, değişim liderliği gibi konular ele alınacaktır. Örgütlerde yaşanan değişim türleri arasındaki farklılığın belirlenmesi ve bunun başarıyla yönetilmesi, değişimi kolaylaştırıcı örgütsel yapı ve yönetsel yaklaşımların tartışılması temel konular olarak belirlenmiştir. Dersin işlenişinde, teknikler ve örnek olay çalışmalarından faydalanılacaktır.
   7IKY55205 Değişim Yönetimi
Bu derste değişim yönetimi ve değişim felsefesi konularına ağırlık verilerek, örgütsel değişimin uygulanmasına yönelik altyapının oluşturulması amaçlanmıştır.
   7IKY55206 Motivasyon Teknikleri
Motivasyon kavramı, motivasyonda kapsam teorileri, motivasyonda süreç teorileri, motivasyonu özendirici araçlar ve motivasyon teknikleri ele alınmaktadır.

7IKY55250 - Bitirme Projesi

Bu araştırma sürecinin birer parçası olarak öğrenci: yüksek lisans süresince aldığı derslerde hazırladığı araştırma önerisini takip eden bir araştırma ya da deneysel inceleme hazırlar.

00010

7IKY55101 - İş Analizi, İş Tasarımı, İş Değerlemesi ve İnsan Kaynakları Planlaması

Bu ders insan kaynakları fonksiyonlarından iş analizi, iş tanımı, iş tasarımı ve planlaması ile ilgili temel bilgileri içermektedir. İş Analizi veri toplama yöntemleri, iş tasarım teknikleri, İK planlama süreci ve analiz yöntemleri, İK planlamasında bilgi sistemleri, İş analizde uygulamalar, yetkinliklere göre iş analizi ve yeniden yapılanma

3038

7IKY55200 - İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Bu ders içeriği 14 haftalık ders akışı içinde gösterilen konuları ihtiva eder.

3038
Toplam1501550

3. Dönem
DersTUKAKTS
Toplam000

4. Dönem
DersTUKAKTS
Toplam000