Genel Bilgi


Muhasebe ve Finansman Yüksek Lisans Programı günümüzde serbest piyasa anlayışı çerçevesinde ulusal ve uluslararası rekabet alabildiğince gelişmesiyle işletmelerin pazarlarda var olma savaşı giderek şiddetlenmiştir. Gerek ulusal gerekse küresel pazarlarda varlıklarını sürdürmek isteyen işletmeler mali yapılarını güçlendirmek, muhasebe kayıtlarını, raporlama ve denetim sistemlerini uluslararası kabul görmüş standartlara göre düzenlemek zorundadırlar. Böylelikle gerek işletme sahiplerine gerekse hissedarlarına işletmenin finansal pozisyonları ve performansı hakkında güvenilir bilgiler sunulması söz konusu olmaktadır.

Program İçeriği


1. Dönem
DersTUKAKTS

7MFE55400 - 1. YY. Seçmeli (3 Ders Alınacak)

90924
   7MFE55101 Finansal Yönetim
Ders;Piyasa ekonomilerinde devlet müdahalesinin gerekliliği,eksik rekabet piyasaları,tam ve yarı kamusal mallar ve bu mallarda fiyat oluşumu,dışsallıklar, kamu gelir ve harcamaları, bütçe,hazırlık süreci ve onaylanması,gelir-kurumlar ve servet vergileri,vergiden kaçınma ve vergilerin yansıması ve Türkiye'de vergi yükü-gelir dağılımı konularını kapsar.
   7MFE55102 İşletme Finansmanı
Bu derste finansın temel kavramları ve finansal tablo analiz uygulamaları ele alınmaktadır. Paranın zaman değeri, finansal varlık üzerindeki risk ve getiri kavramları ve analizleri bu dersin temel konularını oluşturmaktadır.
   7MFE55103 Yönetim Muhasebesi
MALİYET HACİM İLİŞKİLERİ, MALİYET HACİM İLİŞKİSİNİN SAPTANMASI, MALİYET HACİM KAR (MHK) ANALİZLERİ, ÖZEL DURUMLARDA MHK ANALİZİ, YÖNETİM KARAR ARACI OLARAK MALİYET ANALİZİ,STANDART MALİYETLER VE SAPMA ANALİZİ KONULARINI KAPSAR.
   7MFE55104 Muhasebe Bilgi Sistemi
İşletmelerde bilgi sistemlerinin incelenmesi Muhasebe bilgi sisteminin oluşumu, işletme içindeki yeri, finansal tabloların analiz edilmesi.
   7MFE55301 Maliyet Yönetimi
Bu derste Türkiye'de ve Dünyada Uygulanan maliye politikasının amaçları, araçları, çeşitleri ve ekonomik, sosyal ve diğer amaçlara erişmek için nasıl bir maliye politikası kullanılması gerektiği gibi konulara değinilecek ve ileri düzey bilgiler verilecektir.

7MFE55105 - Araştırma Yöntemleri

Temel Kavramlar, Bilimsel Araştırmanın Türleri, Ölçek Türleri, Geçerlilik ve Güvenilirlik Kavramları. Bilimsel Araştırma Aşamaları, Örnekleme ve Örnekleme Yöntemleri, Hipotez Testleri, Bilimsel Araştırma Raporunun Yazılması.

3038

7MFE55100 - Finansal Muhasebe

Dersin içeriğini muhasebenin temel kavram ve prensipleri, hesaplar ve mali tablolar oluşturmaktadır.

3038
Toplam1501540

2. Dönem
DersTUKAKTS

7MFE55401 - 2. YY. Seçmeli (3 Ders Alınacak)

90924
   7MFE55201 Finansal Tablolar Analizi
Temel finansal tablolar, bilançonun analize hazır hale getirilmesi, aktarma arındırma teknikleri, rasyo analizi, dikey analiz, yatay analiz, trend analizi, sonuçların yorumlanması ve kredibilite analizi.
   7MFE55202 Uluslararası Muhasebe Standartları
Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ile Türkiye Finansal Standartları (TFRS)’lerin anlamı, muhasebe kuramındaki yeri, Türkiye’deki geçmişi, Önemi, Amacı ve finansal tabloların hazırlanma ve sunulma esaslarına ilişkin kavramsal çerçeve. Seçilmiş TMS ve TFRS uygulamaları.
   7MFE55203 Muhasebe Denetim Uygulamaları
Denetimin işletmeler ve toplum açısından amacını, rolünü ve önemini, denetim tekniklerini, denetim sürecini, denetimde çağdaş gelişmeleri analiz etmeyi kapsar.
   7MFE55204 Şirketler Muhasebesi
Şirket Türleri; Kollektif Şirket: Kuruluşu ve muhasebe kayıtları, Sermaye artırma ve azaltılması, Kâr/Zarar dağıtımı ve tasfiye; Komandit Şirket: Kuruluşu ve muhasebe kayıtları, Sermaye artırma ve azaltılması, Kâr/Zarar dağıtımı ve tasfiye; Anonim Şirketler: Kuruluş işlemleri, Sermaye artırımı, Sermaye azaltılması, Kâr dağıtımı ve zarar mahsubu, Tasfiye, Birleşme; Limited Şirketler: Kuruluş işlemleri, Sermaye artırımı, Sermaye azaltılması, Kâr dağıtımı ve zarar mahsubu, Tasfiye, Birleşme; Holding Şirketler: Kuruluş biçimi, Kâr dağıtımı, Tahvil ve finansman bonosu çıkarma; Kooperatifler: Muhasebe işlemleri.
   7MFE55205 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi
Dış Ticaret Finansman Teknikleri Faktoring Forfaiting Exim Bank Kredileri
   7MFE55302 Türev Piyasalar
Ders kapsamında uluslararası piyasalar, para piyasası , parite koşulları, uluslarası yatırımlarda riskler, forward , futures, opsiyon ve swap sözleşmeleri , reel opsiyonlar ve piyasa stratejileri anlatılmaktadır.

7MFE55700 - Bitirme Projesi

Proje çalışmasının yapıldığı alan, ortam ve kullanılacak alet ve ekipmanların tanıtılması, alet ve ekipmanların çalışma prensiplerinin gösterilmesi.

00010

7MFE55300 - Değerleme ve Mali Tablolar

Değer, değerleme, ölçü, değerleme ölçüsü, TMS ve TFRS’lerde yer alan değerleme ölçüleri, karşılaştırmalı olarak maliyet ve gerçeğe uygun değer ölçüsü, her bir varlık veya varlık grubunun VUK ve TMS/TFRS’ye göre değerlemesinde kullanılan değerleme ölçüleri

3038

7MFE55200 - Sermaye Piyasaları

Ders kapsamında yatırım araçları, yatırımda getiri ve risk kavramları, paranın zaman değeri , hisse senedi ve tahvil değerlemesi , firma değerlemesi , finansal analiz, modern portfoy teorisi ve sermaye piyasası modelleri anlatılmaktadır.

3038
Toplam1501550

3. Dönem
DersTUKAKTS
Toplam000

4. Dönem
DersTUKAKTS
Toplam000