Genel Bilgi


İstanbul Arel Üniversitesi Pazarlama Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans programının amacı, alanında lisans eğitimini tamamlamış kişileri, pazarlama alanına yönelik olarak geliştirilmek ve esnek bir düşünce yapısına sahip olarak giderek artan küresel rekabet koşullarına uyum sağlayabilecek hale getirmektir.

Program İçeriği


1. Dönem
DersTUKAKTS

7PAZ55400 - 1. YY. Seçmeli (3 Ders Alınacak)

90924
   7PAZ55101 Marka Yönetimi
Bu derste marka ve marka yönetimi ayrıntılı olarak incelenecektir. Ders kapsamında marka yönetimi süreci,ve bu süreci etkileyen faktörler ele alınacak ve örnek olaylar üzerinden analizler ve tartışmalar yapılacaktır. Derste aynı zamanda öğrencilerden marka yönetimi planları hazırlamaları istenecektir
   7PAZ55102 Bütünleşik Pazarlama İletişimi
Dersin içeriğini; bütünleşik pazarlama iletişimi karması, planlaması ve modellemesi oluşturmaktadır.
   7PAZ55104 Bilgi Yönetimi
Bu ders içerisinde bilgi kavramı, bilgi toplumuna geçiş süreci ve teknolojik gelişmelerin işletme yönetimine etkisi, işletmelerde (bilgisayar ve teknoloji destekli) bilgi yönetim sistemi uygulamaları, işletmelerde bilgi sistemlerinin seçimine etki eden faktörler ve dikkat edilmesi gerekenler, bilgi sistemlerinin geliştirilmesi ve kurulması süreci ve süreç yönetiminde göz önünde bulundurulması gerekenler, işletmelerde bilgi sistemi uygulamaları örneklerinin incelenmesi dersin konuları arasındadır.
   7PAZ55105 Elektronik Pazarlama
Bu derste Elektronik iş modelleri incelenecek, elektronik araçların ve teknolojilerin iş yapış şekilleri ve pazarlamaya etkisi incelenecektir. Geleneksel pazarlama karması ögelerinin elektronik kanallarda yönetimi ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler ayrı ayrı irdelenecektir. Yeni teknolojilerin sunduğu imkanlarla küresel pazarlara kolay erişim sağlayan e-ticaret kavramı üzerinde durulacaktır. Günümüzde e-ticaret yapsın ya da yapmasın tüm işletmelerin elektronik kanallardan pazarlama iletişimi yapmakta oldukları için iletişim konusu sahip olunan mecralar, ücretli mecralar ve kazanılan mecralar üzerinden detaylı olarak incelenecektir.
   7PAZ55201 Yeni Ürün Geliştirilmesi ve Yönetimi
Ürün, yeni ürün ve yeni ürün geliştirme yönetimi konularında aydınlatmak, teorik bilgiler vermek, bu konunun örgütsel stratejik yönetimdeki yerinin ve diğer işletme fonksiyonlarrıyla ve dış ortam faktörleriyle eşgüdümünün anlaşılmasını sağlamak.
   7PAZ55302 Pazarlama Etiği ve Sosyal Sorumluluk
Bu ders kapsamında pazarlama etiği, sosyal sorumluluk, sürdürülebilirlik, pazarlama kararlarının işletmenin paydaşları üzerilerine etkileri, pazar araştırmaları ve pazarlama istihbaratı elde edilirken dikkat edilmesi gereken noktalar ve etik kaygılar incelenecektir. Ayrıca ürün geliştirme, fiyatlandırma, satış promosyon uygulamaları, dağıtım, tutundurma ve reklamcılık alanlarında takip edilmesi gereken etik değerler irdelenecektir. Son olarak uluslararası pazarlama kararlarında ortaya çıkan etik kaygılar dile getirilecektir.

7PAZ55100 - Global Pazarlama Yönetimi

Uluslararası pazarlama kavramlarının, pazarlama karmasının tanıtılması ve dış ticarette ödeme ve teslim şekillerinin anlatılması, işletmelerin uluslararası alanda faaliyet göstermelerine yönelik temel bilgilerin verilmesi.

3038

7PAZ55103 - Pazarlama Araştırması Yöntemleri

Bu ders pazarlama araştırmalarına genel ve uygulamalı bir yaklaşımı hayata geçirmektedir. Öğrencilerin pazarlama araştırmalarının çalışma hayatındaki uygulamalarına aşinalık kazanarak kendi iş sahalarında da benzer uygulamaları gerçekleştirmeleri hadeflenmektedir

3038
Toplam1501540

2. Dönem
DersTUKAKTS

7PAZ55401 - 2. YY. Seçmeli (3 Ders Alınacak)

90924
   7PAZ55202 Uygulamada İhracat Yöntem ve Teknikleri
Bu ders içerisinde, uluslararası pazarlama kavramı, ihracat stratejileri, ilgili planlamanın yapılması, ilgili evrakların hazırlanması, ödeme ve taşıma şekillerinin öğrenilmesi, tüm ihracat bölümü operasyonları, uluslararası ticaret lojistiğinin yönetimi, akreditif ve diğer dış ticaret ödeme çeşitleri, teslimat yöntemleri ve taşıma ile ilgili prosedürler, ithalat ve ihracatta kullanılan önemli belgeler, yasal mevzuat ve düzenlemeler, gümrükleme işlemleri ve serbest bölgeler konuları incelenecektir.
   7PAZ55203 Reklamcılık ve Tanıtım
Bu ders içerisinde reklamcılık ve tanıtımla ilgili temel kavramlar ifade edilecek, temel iletişim modeli ve bileşenleri irdelenecek, reklam ve reklamcılığın tarihçesi incelenerek önümüzdeki dönemde ne şekilde devam edebileceği ile ilgili öngörülerde bulunulacaktır. Ayrıca tüketicilere verilmek istenen mesajın oluiturulma ve alıcıya ulaştırılma sürecei incelenecektir. Bu kapsamda popüler reklam araçlarına örnekler verilerek farklı reklamcılık uygulamaları, sponsorluk ve tanıtım faaliyetleri irdelenecektir. ilgili faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için pazarlama aracısı olarak öne çıkan kreatif ve halkla iletişim (reklam) ajanslarına da yer verilecektir.
   7PAZ55204 Dağıtım Kanalları Yönetimi: Toptancılık ve Perakende Yönetimi
Bu ders, dağıtım kanalı yönetimi, ilgili tedarikçilerle iletişim, satın alma ve tedarikle ilgili stratejik konuları içermektedir. Ana olarak dağıtım kanalları yönetimi lojistik ve tedarik zinciri yönetimi kapsamında değerlendirilerek, dağıtım kanalının yapısı, tasarımı, tedarik zinciri yönetimine sağladığı değer, dağıtım kanalı yönetimi kararları, dağıtım kanallarında yaşanan çatışma ve güç problemlerine yönelik değerlendirmeler üzerinde durulacaktır. Ayrıca, dağıtım kanalındaki ana aktörler olan perakendeci ve toptancıların yanı sıra lojistik fonksiyonlar açısından önemli rol oynayan aktörlerin de dağıtım kanalları içerisindeki rolleri de incelenecektir.
   7PAZ55205 Bilgi İletişim Teknikleri ve Sosyal Medya
Bilgisayara giriş (tanımı, tarihi gelişimi, bilgisayar türleri), Sayı ve kodlama sistemleri (bit ve bayt kavramları), Bilgisayar donanımı Yazılım , İşletim sistemi yazılımları, Windows XP işletim sistemi, Ofis programları ve uygulamaları; Kelime işlemciler (Microsoft Word ve uygulamaları) Veri ve grafik işlemciler (Microsoft Excel ve uygulamaları), Sunu hazırlama (Microsoft Powerpoint ve uygulamaları), Bilgisayar Ağları (bilgisayar ağının tanımı, bileşenleri, türleri, topolojileri), İnternet (tanımı, kısaca tarihçesi, internet, ile ilgili temel kavramlar, tarayıcılar), HTML dili ve web sayfası hazırlama, HTML Editörü (Microsoft Frontpage), Veri iletişimi ve bilgi ağları kullanma, (e-posta, tartışma grupları, dosya transferi, forumlar, arama motorları), Bilgisayar Virüsleri (tanımı, temel kavramlar, antivirüs programları), Dosya sıkıştırma programları
   7PAZ55301 Küresel Tedarik Zinciri Yönetimi
Proje kavramı, proje türleri, projenin değerlendirilmesi, projenin hazırlanmasına dair metodolojisi geliştirmek gibi konular ders içeriğini oluşturmaktadır.
   7PAZ55303 Hizmet Pazarlaması
Hizmet pazarlaması, tüketici davranışları, konumlandırma, hizmet geliştirme, hizmetlerin dağıtımı, fiyatlandırma stratejileri, hizmetlerin tutundurulması, tüketiciye iletişiminin yapılması, hizmet sunumunda süreçlerin tasarlanması, talep ve kapasite yönetimi, kişilerin (çalışanların ve müşterilerin) yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi ve müşteri sadakati yaratmak.

7PAZ55404 - Bitirme Projesi

Öğrenci ve danışmanın birlikte belirlediği uzmanlık alanıyla ilgili literatür taramasının yapılması, literatürün analiz edilmesi ve belirli akademik yazım kuralları çerçevesinde mezuniyet projesi olarak sunulması.

00010

7PAZ55300 - Satış Yönetimi ve Profesyonel Satışçılık

Derste öğrenciler, satış ve satış yönetiminin temel kavramlarını, ve bu alanındaki güncel eğilimleri öğreneceklerdir. Satış Yönetiminin Önemi ve Pazarlama ile satışın ilişkisi incelenecektir. Satış sürecinin adımlarına detaylı olarak değinilecek ve olası itirazları karşılama yöntemlerine yer verilecektir. Satış ekibi oluşturulması, motivasyonu, ödüllendirmesinde izlenebilecek farklı yöntemler incelenecektir. Satış sunumunda sözlü ve sözsüz iletişimin rolü şeffaflaştırılacaktır. Satış yönetiminde etik ve liderliğin önemi incelenecek ve son olarak da satış tahmini ve bütçeleme teknikleri irdelenecektir.

3038

7PAZ55200 - Tüketici Davranışları ve Müşteri İlişkileri Yönetimi

Mikro konulardan makro konulara doğru ilerleyen dersin kapsamında, tüketicinin algılaması, öğrenmesi, motivasyonu, kişilik ve hayat tarzı, tutumları, kimlik tanımlaması, karar mekanizmaları, toplumsal ve kültürel etkileşimleri gibi konular işlenir. Tüketimin alışveriş öncesi, sırası ve sonrası boyutlarına bakılır.

3038
Toplam1501550

3. Dönem
DersTUKAKTS
Toplam000

4. Dönem
DersTUKAKTS
Toplam000