Genel Bilgi


Sağlık Kurumları Yöneticiliği programı sağlık kurumları yönetici adayları için tasarlanmıştır ve başvuru için hiçbir iş deneyimi ön koşulu bulunmamaktadır. Bu program 3 yarıyıllık bir programdır. Her yıl Güz ve Bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Sağlık Kurumları Yönetimi Yüksek Lisans Programı, başta hastaneler olmak üzere çeşitli sağlık kuruluşlarında yönetimi üstlenecek sağlık kurumları işletmecileri yetiştirerek, yöneticilik bilgi ve becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu programda ülkemizin ihtiyaç ve şartlarına uyan bilimsel sağlık politikalarının belirlenmesi, planlanması, kaynakların temini, ekonomi ve finansmanı, organizasyonu ve yönetilmesi için gerekli işletmecilik ile ilgili derslerin yanı sıra, sağlık kurumlarının finansal yönetimine ve sağlık hizmetlerinin pazarlanmasına yönelik dersler yer almakta olup; sorunları teşhis edebilme ve çözüm üretebilme yetileri kazandırmayı hedefleyen; sağlık sistemlerinin performansını arttırarak toplumun sağlık seviyesinin yükseltilmesine katkıda bulunacak, profesyonel sağlık kurumları yöneticisi yetiştirme programıdır.

Program İçeriği


1. Dönem
DersTUKAKTS

7SKY51401 - 1. YY. Seçmeli (3 Ders Alınacaktır)

90924
   7SKY51101 Sağlık Hizmetleri Pazarlaması ve Uygulamaları
Bu derste sağlık hizmetlerini farklı kılan özellikler, sağlık hizmetleri pazar çevresi, sağlık sektöründe tüketici davranışları, sağlık hizmetleri pazarlama karması, yeni sağlık hizmetleri tasarımı, sağlık sektöründe fiyatlandırma ve gelir yönetimi, sağlık sektöründe arz ve talep yönetimi konuları incelenmektedir.
   7SKY51102 Sağlık Kurumları Muhasebesi ve Uygulamaları
Derste, Tekdüzen Hesap Planı sistematiği, nakit hareketlerinin, menkul kıymet hareketlerinin, ticari mal hareketlerinin, KDV işlemlerinin ve ticari borç/alacak işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, Tek Düzen Muhasebe Sistemine göre, depozito işlemleri, ücretler, duran varlıklara amortisman ayrılması, yabancı kaynaklar, öz kaynaklar, gelir tablosu ve maliyet hesapları ele alınacaktır. Bu kapsamda, teori-uygulama bütünlüğü içinde örnek olaylar yardımıyla ağırlıklı olarak söz konusu hesap sınıflarının dönem içi işleyişleri üzerinde durulacak, aynı zamanda amortisman gibi bazı dönem sonu işlemlerine yer verilecektir. Derste ayrıca hizmet işletmelerinde maliyetlerin saptanmasına yönelik yöntemlere yer verilecektir. Bu bilgiler ışığında bir yıl boyunca bir işletmede ortaya çıkabilecek mali olaylar sonucu mizan, gelir tablosu ve dönem sonu bilançosunun nasıl hazırlanacağı hakkında bilgi verilecektir.
   7SKY51103 Sağlık Hukuku
Bu ders sağlık hukuku kavramı, kaynakları ve teşkilatı, hasta ile hekim arasındaki ilişkiler, organ ve doku nakli, klinik araştırma, tıbbi müdahalenin hukuka uygunluğunun şartları, hekim ve hastanın yükümlülükleri, hatalı tıbbi uygulama ve tazminat sorumluluğu, tıp ceza hukuku konularını kapsar
   7SKY51104 Sağlık Kurumları İçin Güncel Konular
Sağlığın Geliştirilmesi Kavramı/ Sağlıkta İletişim/ Sağlığı Geliştirmeye Yönelik Sağlık Yönetimi/ Halk Sağlığı/ Düzenli Sağlık Kontrolü/ Sağlık Hizmetlerinde Standart/ Sağlık Hizmetlerinde Çalışanların Sorunları/ Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi
   7SKY51302 Sağlık Kuruluşlarında Halka İlişkiler ve İletişim
Bu ders Sağlık Kuruluşlarında Halka İlişkiler ve İletişim konularını kapsamaktadır.

7SKY51201 - Araştırma Yöntemleri

Bilim ve bilimle ilgili kavramlar başta olmak üzere bilimsel nitelikli bir araştırmanın dizaynı, uygulaması ve sonuçların değerlendirilmesi ana içeriği oluşturmaktadır. Bu ana içerik dahilinde ana kütlenin tanımlanması, örneklem seçimi ve örnekleme yöntemleri, veri toplama teknikleri ve bu verilerin sözel ve sayısal şekilde analiziyle yorumlanması ele alınmaktadır.

3038

7SKY51100 - Sağlık İşletmeleri Yönetimi

Yönetim ve sağlık işletmeleri yönetiminin gelişimi, Türkiye´de sağlık hizmetlerinin gelişimi ve örgütlenmesi, hastane yönetimi, sağlık işletmelerinin fonksiyonları, sağlık işletmelerinde performans değerleme, hasta hakları ve çağdaş yaklaşımlar.

3038
Toplam1501540

2. Dönem
DersTUKAKTS

7SKY51402 - 2. YY. Seçmeli (3 Ders Alınacaktır)

90924
   7SKY51202 Sağlık Kurumlarında Tedarik ve Lojistik Yönetimi
Bu ders Tedarik ve lojistik Yönetimiyle ilgili kavramları kapsar.
   7SKY51203 Sağlık Sigortacılığı
Bu ders sağlık hizmetleri finansman sistemleri hakkında genel bilgiler, sağlık sigortası ve ödeme sistemleri, sigortacılığın tarihsel gelişimi, kapsamı, sigortalılığın sağlık hizmetleri kullanımı ve sağlık üzerine etkileri, sağlık sigortası türleri, özel sigorta ve sosyal sigorta, sağlık sigortası sistemlerinin hizmet kullanımı ve sağlık üzerine etkileri, zorunlu ve özel sağlık sigortasının, maliyet paylaşımının sağlık hizmeti kullanımı ve sağlık üzerine etkisi, dünyada ve ülkemizde sağlık sigortacılığı, sigortacılık alanında yaşanan sorunlar, reform çabaları, maliyet kısma yöntemleri ve bunların hizmet maliyeti, kullanımı ve sağlık üzerine etkileri, sağlık sigortacılığı ve ödeme sistemlerinde yaşanan son gelişmeler konularını kapsamaktadır.
   7SKY51204 Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri
Dünya ve Türkiye Sağlık sistemlerinin incelenmesi, sınıflandırılması ve karşılaştırılması; farklı ülke sağlık sistemlerinin avantaj ve dezavantajlı yönlerinin belirlenmesi.
   7SKY51205 Yönetim Muhasebesi
Yönetim muhasebesi kavram ve tekniklerinin analiz edilmesi ve işletmelerde karar alma süreçlerinde kullanılmasını kapsar.
   7SKY51301 Sağlık Kurumlarında Toplam Kalite Yönetimi
Süreç ve kalite yönetimi kavramları ve önemi, süreçleri analizi ve iyileştirme, altı sigma metodolojisi

7SKY51500 - Bitirme Projesi

Her öğrenci İşletme alanına ait konularda dönem çalışması yapıp rapor halinde sunduğu çalışmayı jüri önünde savunacaktır.

00010

7SKY51200 - Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi ve Etik

Bu derste insan kaynakları yönetiminin ortaya çıkışı ve sağlık kurumlarında İK uygulamaları, iş analizi, İK planlama, İK temin ve seçimi, eğitim ve geliştirme ve sağlık kurumlarındaki diğer İK fonksiyonları ile ilgili konulara değinilecektir. Etik kavramı üzerinde durularak sağlık yönetiminde etik ilkeler ve sorumluluklar hakkında gerekli bilgiler verilecektir.

3038

7SKY51300 - Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim

Bu ders, stratejik yönetim ile ilgili temel kavram, kuramları ve uygulama tekniklerini içerir.

3038
Toplam1501550

3. Dönem
DersTUKAKTS
Toplam000

4. Dönem
DersTUKAKTS
Toplam000