Genel Bilgi


Tüm dünyada Yönetim ve Organizasyon yüksek lisans ve doktora programları üniversitelerin en itibarlı programları konumundadır. Yönetim ve Organizasyon Yüksek Lisans Programı’nın amacı Türkiye ve dünyanın önde gelen işletmelerinde çalışabilecek uzmanlar yetiştirmek ve öğrencilere ABD ve dünyanın önde gelen yüksek lisans programları ile eş değer düzeyde uzmanlık sağlamaktır. Diğer bir amacı da hızla değişen iş dünyasında rekabet edebilir öğrenen organizasyonlara sahip olması gereken firma lider ve yöneticilerine kapsamlı çağdaş Yönetim ve Organizasyon eğitimi vermektir. Programımızın en önemli hedeflerinden biri, katılımcılara rekabetin gittikçe artan oranda yaşandığı iş dünyasında, gereksinim duydukları analitik düşünme, zor şartlarda isabetli karar verme, üstün yönetim becerileri eğitimi sunmak ve onları gerçek hayatta karşılaşabilecekleri en güncel stratejik, yönetsel ve sektörel gelişmeler karşısında hazırlıklı olmalarını sağlayacak bilgilerle donatmaktır. Söz konusu program yoğundur ve öğrencilerden bilimsel yayın yapmaları ve akademik olarak bu alana katkıda bulunmaları beklenmektedir. Burada amaç, dünya üzerinde yönetim uygulamalarını etkileyen kritik konulara ilişkin bilgi yaratma ve bu bilgileri paylaşmadır. İstanbul Arel Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (ARELUZEM) bünyesindeki Yönetim ve Organizasyon Yüksek Lisans programı, iş dünyasının yönetim alanındaki gereksinimlerine göre tasarlanmıştır. Örgütsel Davranış, Stratejik Yönetim, Toplam Kalite Yönetimi, Değişim Yönetimi, Liderlik gibi dersler aracılığıyla Uzaktan Eğitim, interaktif yapısıyla lisansüstü eğitime yeni bir boyut kazandırmayı hedefleyen bir profesyonel yönetici yetiştirme programıdır.

Program İçeriği


1. Dönem
DersTUKAKTS

7YON55673 - 1. YY. Seçmeli (3 Ders Alınacak)

90924
   7YON55102 İnsan Kaynakları Yönetimi
Bu ders insan kaynakları yönetimi ile ilgili temel bilgileri ve insan kaynakları yönetiminin çeşitli fonksiyonlarını içermektedir.
   7YON55601 Girişimcilik
Tümevarım ve tümdengelim metodlarına yönelik düşünme hakkındaki çağdaş teoriler ve yaklaşımlar, eleştirel değerlendirmenin yolları, yaratıcı düşünme süreci, yaratıcılık ve yenilikçilik arasındaki ilişkiler, yenilikçiliğin uygulaması ve yenilikçiliğin, girişimcilik için bir çekirdek yetenek olarak kullanılması, bu derste öğretilmektedir.
   7YON55602 Toplam Kalite Yönetimi
Toplam Kalite Yönetiminin temel öğeleri
   7YON55603 Halkla İlişkiler ve İletişim
Halkla ilişkilerin gelişim süreci, fonksiyonları, süreçleri, sponsorluk, lobicilik faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olur.Halkla ilişkilerde kullanılan kitle haberleşme araçları hakkında bilgi edinir.
   7YON55604 Yönetimde Yeni Gelişmeler
Bu derste öncelikle paradigma kavramı ele alınacaktır. Yönetim teorileri ve yeni yönetim teknikleri farklı paradigmalar çerçevesinde eleştirel tarzda incelenecektir.
   7YON55605 Uluslararası İşletme Yönetimi
ÇUŞ´in küresel rekabetteki yeri ve önemi; endüstriyel ilişkiler ile İKY yönetim üzerindeki etkileri; sendikal anlayış ve toplu pazarlıkta yapısal değişimin boyutu; ÇUŞ´in temel ekonomik ve yönetim stratejileri ve bu bağlamda kriz ve KOBİ yönetimi.
   7YON55613 Risk Yönetimi
Risk kavramı ve tanımı, riskin ölçülmesi, riskin analizi ve yönetim çıkarımları değerlendirmesi bilgisi.
   7YON55614 Kitle İletişim Teorileri
Kitle iletişimini iletişimden ayırt ederek kitle iletişim alanını tanımlama. Medyanın toplumsal yapılara olası etkileri: İdealist, materyalist, özerklik ve karşılıklı bağımlılık ilişkileri. Bilimsel araştırmaya dayalı kitle iletişim kuramları: Lasswell kuramı, iki basamaklı akış kuramı, gündem koyma ve saptama kuramı, kullanım ve doyum kuramı. Kültürel göstergeler yaklaşımı.

7YON55606 - Araştırma Yöntemleri

Bilim ve bilimle ilgili kavramlar başta olmak üzere bilimsel nitelikli bir araştırmanın dizaynı, uygulaması ve sonuçların değerlendirilmesi ana içeriği oluşturmaktadır. Bu ana içerik dahilinde ana kütlenin tanımlanması, örneklem seçimi ve örnekleme yöntemleri, veri toplama teknikleri ve bu verilerin sözel ve sayısal şekilde analiziyle yorumlanması ele alınmaktadır.

3038

7YON55107 - Örgütlerin Yönetimi

3038
Toplam1501540

2. Dönem
DersTUKAKTS

7YON55674 - 2. YY. Seçmeli (3 Ders Alınacak)

90924
   7YON55104 Örgütsel Davranış
Davranış bilimi ve genel esasları, örgütsel davranış kavramı, dayandığı temeller ve işletmeler için önemi, statü ve rol, birey ve kişilik, liderlik ve yöneticilik kavramı ve ilgili yaklaşımlar, motivasyon, grup kavramı ve takım çalışmaları, örgütsel çatışma, çatışma yönetimi, örgüt içinde problem çözme ve karar verme, yaratıcılık, stres yönetimi, güç ve politika, zaman yönetimi, örgüte bağlılık, etik davranışlar, iletişim kavramı ve önemi, sunuş teknikleri.
   7YON55607 Bilgi Yönetimi ve Öğrenen Örgütler
Bilgi, Örgütsel Bilgi Yaratma Teorisi, Bilgi Yönetimi Süreçleri, Bilgi Sistemlerinin Sosyal Epistemolojisi, Örtülü ve Açık Bilgi Kavramları ve Önemi, Bilgilerin Kodlanması, Koordinasyonu, İşlenmesi, Transferi, Bireysel Öğrenmelerden Örgütsel Öğrenmeye Geçiş, Öğrenme Türleri, Öğrenmenin Kurumsallaşması, Örgütsel Öğrenmeyi Zorlaştıran Nedenler ve Örgütsel Öğrenmenin Sınırları
   7YON55608 Yenilik ve Yaratıcılık Yönetimi
Yenilik, Yaratıcılık ve İnovasyon Kavramlarının tanımlanması ve örneklerle incelenmesi.
   7YON55609 İşletmelerde Kriz Yönetimi
Kriz tanımı ve önemi kriz türleri, krizin oluşum süreci, kriz nedenleri ,krizi önceden algılama yöntemleri, kriz yönetimi.
   7YON55610 Performans Yönetimi
Bu derste yüksek performansa ulaşmanın yolları ve 'toplam performans sisteminin' en etkin biçimde nasıl yönetileceği,İşletme performansının nasıl ölçüldüğü,çalışan performansının yükseltilmesi için 'performans değerlendirme sistemlerinin' nasıl uygulandığı tartışılacaktır.
   7YON55611 Müzakere Teknikleri ve Çatışma Yönetimi
Çatışma ve çelişkiyi anlamak, Çatışma ve çelişkilerin nedenleri, Müzakere Süreci gibi konular.
   7YON55612 Karar Verme Teknikleri
Karar Verme Süreci ve Modeller Olasılık Teorisine Giriş Karar Analizi Fayda ve oyun teorisi Lineer Programlamaya Giriş Lineer Programlama Uygulamaları Markov Zinciri Analizi Proje Planlama Kuyruk Teorisi Simülasyon Tahmin Teknikleri Tamsayılı programlama Hedef Programlama Non-Lineer Programlama

7YON55800 - Bitirme Projesi

Her öğrenci İşletme alanına ait konularda dönem çalışması yapıp rapor halinde sunduğu çalışmayı jüri önünde savunacaktır.

00010

7YON55103 - Liderlik Teorileri

Liderlik ve liderlik analizleri dersinde, toplumun kültürel yapısı, kişilik ve benlik gelişimi, iletişim becerileri, liderlik biçimleri gibi konular işlenecektir.

3038

7YON55105 - Stratejik Yönetim

Bu ders işletmelerin hızla değişen çevresel koşullar karşısında uyguladıkları stratejiler ve politikalar konusundaki bilgileri ve bir işletmenin hedefini belirlemesi ve tutarlılığını sağlayabilmesi için gerekli Stratejik Yönetim araçlarını içermektedir.

3038
Toplam1501550

3. Dönem
DersTUKAKTS
Toplam000

4. Dönem
DersTUKAKTS
Toplam000