Yönetmelik

AREL UZEM

Resmî Gazete Tarihi: 02.03.2011 Resmî Gazete Sayısı: 27862

 

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Arel Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Arel Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

 

Dayanak

 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 

a) Merkez (ARELUZEM): İstanbul Arel Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkez Müdürünü,

c) Rektör: İstanbul Arel Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: İstanbul Arel Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

 

Merkezin amacı

 

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

 

a) Üniversite bünyesinde bulunan tüm akademik ve idari birimlere yönelik uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, geliştirme ve organizasyona ilişkin çalışmalar yapmak,

b) Üniversite bünyesinde verilmekte olan derslerin uzaktan eğitim yöntemleri ile verilmesi ve uzaktan eğitime yönelik uygulamaların geliştirilmesini desteklemek, bu çerçevede uzaktan eğitimle ilgili stratejik planlama yapmak,

c) Her türlü bilimsel çalışmaların geliştirilmesini sağlamak, kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaçlarını değerlendirmek, analiz etmek, programlar önermek, geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak,

ç) Merkezin amacı ve faaliyet alanı ile ilgili bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak ve bu amaçları gerçekleştirmeye yönelik idari, mali ve teknik uygulama esaslarını belirlemek, projeler geliştirmek, bilimsel toplantılar düzenlemek, konuyla ilgili süreli ve/veya süresiz yayınlar yapmak.

 

Merkezin faaliyet alanları

 

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

 

a) Eğitim programlarının uzaktan eğitim yoluyla verilebilmesi için ilgili fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, enstitü ve araştırma merkezlerinde uzaktan eğitim faaliyetini hazırlamak, sunmak ve sürdürülebilir bir model geliştirmek,

b) Üniversite bünyesinde verilmekte olan derslerin uzaktan eğitim yöntemleri ile verilmesine yönelik program önerilerini değerlendirmek, yapılacak uygulanabilirlik analizi doğrultusunda programların geliştirilmesini sağlamak ve bu konuya ilişkin esasları belirlemek,

c) Uzaktan eğitim ile ilgili uygulama ve araştırma – geliştirme çalışmaları yapmak,

ç) Kamu ve özel kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaçlarını değerlendirmek, analiz etmek, eğitim programları geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak,

d) İlgili kurum ve kuruluşlara aktarmak üzere uzaktan eğitim ile ilgili bilimsel toplantılar düzenlemek, sertifikalı eğitim programlarını bizzat veya stratejik işbirliği ile organize etmek ve bu yönde katkı sağlamak,

e) Uzaktan eğitim ile ilgili süreli ve/veya süresiz yayınlar yapmak,

f) Uzaktan eğitim ile ilgili uygulama ve araştırmaların yerli ve yabancı kuruluşlarla yapılacak işbirliği ile geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

g) Amacı ile ilgili olan diğer faaliyetlerde bulunmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

 

Merkezin yönetim organları

 

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

 

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

 

Müdür

 

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür; görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının görevi de sona ermiş sayılır. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcısı, o da bulunmadığı zamanlarda ise Yönetim Kurulu üyelerinin birisi vekalet eder. Müdür yardımcısı, Müdürün kendisine vereceği görevleri yapar.

 

(2) Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

 

Müdürün görevleri

 

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

 

a) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

b) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

c) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak,

ç) Yurt içindeki ve yurt dışındaki uygulama ve araştırma merkezleri ile iletişim teknolojileri ve Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda işbirliği yapmak.

 

Yönetim kurulu

 

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcısı dahil Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile üç yıl süre ile görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir.

 

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

 

Yönetim kurulunun görevleri

 

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

 

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak,

b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek,

c) Araştırmacı ve uygulayıcı elemanların, uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, yayın ve bilimsel toplantılara katılmak için yapacakları mali destek isteklerini değerlendirmek,

ç) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip, önerilerde bulunmak,

d) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak,

e) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

 

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

 

Personel ihtiyacı

 

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

 

Yürürlük

 

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü yürütür.